Kdo platí daně při prodeji nemovitosti?

Nemovitosti a daně při převodu nemovitosti
 

Od 1. listopadu 2016 se změnila pravidla pro placení daně z nabytí nemovitých věcí (dříve nazývané daň z převodu nemovitostí). Hlavní změna spočívá v osobě, která daň platí. Zatímco dříve to zákon nechával na dohodě kupujícího s prodávajícím, nově to je vždy kupující.

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí a místně příslušným je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitost.

Nově také skončila nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se nově mohou odečítat ze základu daně. Znalecký posudek si můžete nechat vypracovat na této stránce již od 2 000 Kč.

Jak se od placení daně z příjmu z prodeje nemovitosti osvobodit?

Peníze za vaši nemovitost jsou vaším příjmem a proto by měly být řádně zdaněny. Existují ovšem případy, kdy jste od daně z příjmů při prodeji vaší nemovitosti osvobozeni:

1. Nemovitost vlastníte minimálně 5 let

Daň z příjmu z prodané nemovitosti nemusíte platit, pokud prodávanou nemovitost vlastníte alespoň pět let. Tuto podmínku dále ještě změkčuje výjimka, ve které hraje roli bydliště.

2. Bydliště v nemovitosti minimálně 2 roky

V případě, že jste měli v prodané nemovitosti nahlášené své bydliště, zkracuje se zmíněná lhůta na 2 roky. To platí v případě, že jste majitelem nemovitosti jako fyzická osoba. Pro podnikatele pak platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné 2 či 5leté lhůty nesmí být zahrnuta v jeho obchodním majetku.

3. Družstevní majetek 

V případě, že jsou převáděna členská práva družstva k předmětné nemovitosti, pak platí stejný časový test, jako je uveden výše. Tedy nabytý příjem při tomto převodu práv nepodléhá dani z příjmu fyzických osob stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

4. Koupě nového bydlení

V případě, že do jednoho roku od přijetí peněz za nemovitost tyto prostředky použijete na uspokojení svých bytových potřeb, budete od daně také osvobozeni. To samé platí i v případě, že jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předešlém. Přijetí peněz je však třeba vždy oznámit vašemu finančnímu úřadu.

Konkrétní podmínky řeší §4 ods. 1 písm. u) zákona o dani z příjmu.

5. Prodej dědictví 

V případě, že jste nemovitost nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl vaším příbuzným v linii přímé (např. rodiče, děti nebo manžel),  tak se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost vlastnil.

Co když uvedené výjimky nesplňujete?

V případech, že výše uvedené podmínky pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti nesplňujete, jste povinni tento příjem přiznat a zdanit. Učiníte to v rámci přiznání daně z příjmu a to nejpozději do konce března následujícího roku.

Daň se platí v případě kladného rozdílu mezi cenou, za kterou se nemovitost prodala a počátečním výdajem, za který prodávající nemovitost v minulosti koupil.


Daně, daně, daně...

Nevíte, kde seženete peníze na zaplacení daní? A co takhle ušetřit statisíce na provizi s ZměňAdresu.cz? Společně se vyhneme realitní kanceláři.

Zobrazit podrobnosti