Jak vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí

Vklad na katastr nemovitostí
 

Nabytí vlastnického práva k nemovitosti je specifické v tom, že se nepřevádí rovnou podpisem smlouvy, ale až zápisem do katastru nemovitostí. Mezi podpisem smlouvy a zápisem do katastru může nastat celá řada komplikací, kterým se ovšem se ZměňAdresu.cz můžete snadno vyhnout.

Níže jsme pro vás připravili návod, jak vklad na katastr nemovitostí vyplnit v případě, že byste tento dokument vyplňovali sami.

Zaprvé by již v kupní smlouvě mělo být stanoveno, kdo návrh na vklad do katastru podá a kdo zaplatí poplatek, který činí 1000,- Kč.  Kupující i prodávající jsou účastníky řízení, ale ne vždy jsou oba navrhovateli vkladu. Podle zákona to musí být alespoň jeden z nich.

Doporučujeme, aby se navrhovateli stali kupující i prodávající – obvykle to totiž přispívá k rychlejšímu průběhu správního řízení. Návrh musí být podán na stanoveném formuláři, který je možné na stáhnout v PDF na internetových stránkách Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského. Hotový návrh pak můžete podat osobně, poštou, emailem nebo datovou schránkou.

Návrh na vklad se podává na katastrálním úřadu, který je místně příslušný podle místa, kde se nemovitost nachází. Pokud se prodávaná nemovitost nachází v Praze, budete jednat s Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, který se nachází v Kobylisích. Seznam všech katastrálních úřadů naleznete zde. V rámci návrhu je potřeba uvést následující informace:

Zaprvé je nutné v návrhu stanovit, kdo je účastníkem řízení – tj. osoby, které jsou smluvními stranami v kupní smlouvě. Jak už bylo řečeno výše, návrh na vklad mohou podat všichni účastníci řízení společně nebo i některý z nich samostatně.

U každého účastníka nejdříve uveďte jeho pořadové číslo (1,2,..), rodné číslo, trvalé bydliště u fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby.

Dále vyberte, které právo má být do katastru zapsáno nebo z něj naopak vymazáno. Předmětem vkladu může být současně více práv, a to jak pokud jde o zápis, tak pokud jde o výmaz. V takovém případě je vhodné pro každé právo navrhované ke vkladu použít samostatnou přílohu, takový postup zjednoduší vyplnění dalších částí formuláře.

V našem případě půjde nejčastěji o vlastnické právo ke stavbě, pozemku nebo bytu. Pořadovým číslem osoby ze začátku formuláře označte osobu, která vlastnické právo nabývá. Dále uveďte, zda tato osoba nabývá vlastnické právo k celku nebo do podílového spoluvlastnictví včetně výše spoluvlastnického podílu.

Stavba

Pokud převádíte vlastnické právo ke stavbě, je potřeba vybrat typ nemovitosti z následujících možností: budova (bud.), rozestavěná budova (rozestav.) nebo vodní dílo (v. dílo). K vyplnění použijte zkratky uvedené v závorkách. Dále budovu označte číslem popisným nebo evidenčním a uveďte část obce, kde se nachází.  V pravém sloupci následně vyplňte parcelní číslo a název katastrálního území. V případě, že se jedná o katastrální území s dvojí číselnou řadou parcel (tuto informaci naleznete v záhlaví každé stránky výpisu z katastru nemovitostí) a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uveden a zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo i s touto zkratkou.

Pozemek

Převáděný pozemek musí být vždy označen parcelním číslem. O katastrálním území s dvojí číselnou řadou platí to samé, co u staveb – zkratka „St.“ se uvádí spolu s parcelním číslem.

Pokud se jedná o pozemek ve zjednodušené evidenci, uveďte ve sloupci název dřívější pozemkové evidence.

Byty a nebytové prostory

Jednotku označte jejím číslem uvedeným na výpisu z katastru nemovitostí. V případě, že se jedná o nebytový prostor, uveďte rovněž jeho pojmenování podle rozhodnutí stavebního úřadu nebo projektové dokumentace (např. garáž, dílna, provozovna,kancelářské prostory, apod.). Jedná-li se o rozestavěnou jednotku, uveďte v položce „údaj o rozestavěnosti“ text „rozestav.“, jinak tuto položku nevyplňujte.

Dům, ve kterém se jednotka nachází, označte údajem o části obce (v případě rozestavěného domu uveďte opět namísto údaje o části obce údaj o rozestavěnosti zkratkou „rozestav.“), o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním (pokud bylo domu přiděleno více čísel popisných nebo evidenčních, uveďte všechna tato čísla) a údajem o všech pozemcích, na kterých je dům postaven. Pozemek, na kterém je dům postaven, označte katastrálním územím a parcelním číslem. Stejně jako u pozemku a stavby - pokud se jedná o katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo včetně této zkratky.

POZOR! V této části přílohy uvádíte pozemky pouze jako součást označení domu, ve kterém se nachází předmětná jednotka; pokud k této jednotce patří i podíl na pozemcích, uvádí se tyto pozemky v další části formuláře, a to i tehdy, když se zcela shodují s pozemky uvedenými v této části formuláře.

V poslední části formuláře uveďte, jakými listinami návrh na vklad dokládáte a v jakém počtu. Přílohami návrhu na vklad musí být:

a) listina - například kupní smlouva, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřená kopie, a to v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad. Tuto listinu označte jejím názvem nebo stručným popisem (kupní smlouva, zástavní smlouva, smlouva darovací a o zřízení věcného břemene, dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.).

Dále uveďte datum, kdy byla tato listina vyhotovena.

b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem

c) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce (§ 16 odst. 2 správního řádu)

Od 1.ledna 2014 platí, že katastrální úřad vyrozumí účastníky o tom, že mu byl doručen návrh na vklad. Zamezí se tak podvodným změnám v katastru, o nichž by skuteční vlastníci nebyli informováni. Úřad rovněž vyznačí již v následující den v katastru takzvanou plombu, která naznačuje, že daná nemovitost je dotčena změnou a že právě probíhá řízení o převodu vlastnického práva.

Účastníci mají dvacet dnů na to, aby v případě podvodného návrhu vyrozuměli katastr, teprve pak se bude pokračovat ve vkladovém řízení. Katastr o návrhu musí rozhodnout nejpozději do měsíce. Kupující by si měl ohlídat, zda mu bylo katastrálním úřadem doručeno vyrozumění o povolení vkladu a jeho vlastnické právo tak bylo skutečně zapsáno.


Vypadá to komplikovaně?

Jsme tu abychom vám usnadnili práci, proto vás zastoupíme v jednání s katastrálním úřadem.

Zobrazit nabídku právních služeb