Kde se nacházíte:        Hlavní strana / Smluvní podmínky / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o inzerci uzavřené mezi podnikatelem JIŘÍ JONAS, se sídlem Hyacintová 3234/11, Praha 106 00, IČO: 07530536, (dále jen "ZměňAdresu.cz“), a Objednatelem.
 2. ZměňAdresu.cz provozuje internetový server dostupný na internetové adrese https://www.zmenadresu.cz (dále jen "Server“).
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
  • "Balíček inzerce" má význam dle odstavce 2.2.
  • "ZměňAdresu.cz" má význam dle odstavce 1.1.
  • "Cena inzerce" - cena Balíčku inzerce uvedená v ceníku na Serveru
  • "Inzerát" má význam dle odstavce 2.3.
  • "Licence" má význam dle odstavce 5.2.
  • "Nemovitost" - pozemek, stavba, bytová jednotka, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, nebo členský podíl v družstvu, jehož vlastník je oprávněn s ním podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména jej zcizit nebo pronajmout
  • "Objednatel" – Fyzická nebo právnická osoba, která provádí Objednávku služeb nebo uzavřel Smlouvu o inzerci, Objednatelem se rozumí také Spotřebitel
  • "Objednávka inzerce"  má význam dle odstavce 3.1.
  • "Obsah"  má význam dle odstavce 5.1.
  • "Osobní údaje" - jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, identifikace Nemovitosti, kterou zadává Objednatel při provádění Objednávky (zejména adresa Nemovitosti) (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů)
  • "Server" – internetový server ZměňAdresu.cz dostupný na internetové adrese https://www.zmenadresu.cz
  • "Smlouva o inzerci"  má význam dle odstavce 2.1.
  • "Spotřebitel" je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se ZměňAdresu.cz
  • "Inzertní servery" – internetové servery, na kterých ZměnAdresu.cz zveřejňuje Objednatelovy inzeráty
  • "Zájemce" – je každá fyzická nebo právnická osoba, která zkontaktuje ZměňAdresu.cz v souvislosti s Inzerátem Objednatele.
  • "Akce" - má význam podle odstavce 9.

2. Předmět Smlouvy o inzerci

 1. Smlouvou o inzerci se ZměňAdresu.cz zavazuje poskytnout Objednateli Balíček inzerce dle výběru Objednatele a Objednatel se zavazuje zaplatit ZměňAdresu.cz Cenu inzerce.
 2. Balíčkem inzerce se rozumí soubor služeb spočívajících ve zveřejnění Inzerátu Objednatele na Inzertních serverech a poskytnutí souvisejících služeb. Obsah jednotlivých Balíčků inzerce, jejich cena, podmínky a doba poskytování, resp. trvání Balíčku a další s tím spojené a/nebo možné a navázané kroky, jsou uvedeny v Ceníku na Serveru.
 3. Inzerátem se rozumí nabídka prodeje Nemovitosti Objednatele, která je součástí Objednávky a která je určena ke zveřejnění na Inzertních serverech.

3. Uzavření Smlouvy o inzerci a aktivace Inzerátu

 1. Objednání Balíčku inzerce provede Objednatel následujícím způsobem:
  1. Krok 1. Objednatel si v záložce Ceník na Serveru vybere Balíček inzerce, který si chce objednat. Tento krok končí kliknutím na „Objednat“.
  2. Platba za inzerát: Objednatel vyplní objednávkový formulář, který obsahuje – údaje o objednávaném Balíčku inzerce, - údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny inzerce, - Fakturační údaje Objednatele, (dále jen "Objednávka inzerce“). Tento krok je ukončen kliknutím na „Objednat“. V závislosti na způsobu uhrazení je Objednatel přesměrován na platební bránu nebo vyzván k zaplacení převodem.
 2. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko "Objednat“ je návrhem na uzavření smlouvy.
 3. Objednateli následně přijde pomocí elektronické pošty formulář, kde bude vyzván k poskytnutí informací o nemovitosti. Bez těchto informací nelze inzerát zveřejnit.
 4. Zaplacením Ceny inzerce a posyktnutím informací o nemovitosti je Smlouva o inzerci uzavřena.
 5. Smlouvu o inzerci lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Smlouva o inzerci a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu ZměňAdresu.cz přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti. Adresa elektronické pošty pro doručování takových sdělení je info@zmenadresu.cz.
 7. Objednatel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o inzerci před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Veškerá data zadává Objednatel do Serveru na vlastní náklady a v souladu s pokyny ZměňAdresu.cz uvedenými na Serveru.
 2. Objednatel je v rámci možností poskytovaných mu Serverem oprávněn svůj Inzerát editovat. Objednatel tak může učinit informováním ZměňAdresu.cz prostřednictvím elektronické pošty. Adresa elektronické pošty pro doručování takových sdělení je info@zmenadresu.cz.
 3. Objednatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje prostřednictvím elektronické pošty informovat ZměňAdresu.cz v případě, že dojde ke změně stavu Inzerátů nebo údajů v nich uvedených. Adresa elektronické pošty  pro doručování takových sdělení je info@zmenadresu.cz.
 4. Objednatel bere na vědomí, že údaje o jeho Nemovitostech zveřejňované na Inzertních serverech jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím Serveru, Inzertních serverů a dalších internetových serverů provozovaných ZměňAdresu.cz či jinou osobou. Objednavatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných Nemovitostech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních ZměňAdresu.cz.
 5. Objednatel se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru nebo na Inzertních serverech. Redirect není povolen – adresa URL Objednatele v Inzerátu nesmí směřovat na servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server nebo Inzertní servery, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům ZměňAdresu.cz.
 6. Má se za to, že údaje uvedené Objednatelem v Objednávce inzerce jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Objednatel.
 7. Objednatel je oprávněn požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na adrese elektronické pošty  info@zmenadresu.cz.
 8. Za obsah Inzerátu nese odpovědnost Objednatel. Vzhledem k tomu, že je Inzerát přístupný uživatelům internetu, ZměňAdresu.cz nedoporučuje v Inzerátu zveřejňovat jakékoliv osobní údaje.
 9. Objednatel bere na vědomí, že ZměňAdresu.cz poskytuje inzertní služby a s tím spojené další služby. Objednatel bere na vědomí, že ZměňAdresu.cz neodpovídá za prodání Objednatelovi nemovitosti.
 10. ZměňAdresu.cz bude Objednatele informovat o veškerých Zájemcích, kteří budou reagovat na Inzerát.
 11. Objednatel opravňuje ZměnAdresu.cz selektovat Zájemce a Zájemcům, kteří nemají zájem o zakoupení Nemovitosti, neposkytnout jakékoliv Objednatelovy Osobní údaje ani informace o Nemovitosti.
 12. ZměňAdresu.cz je oprávněno poskytovat Zájemcům, kteří mají zájem o koupi inzerované Nemovitosti, informace o této Nemovitosti.

5. Licenční a související ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že pokud poskytuje ZměňAdresu.cz fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen "Obsah“), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci.
 2. Objednatel v případě, že je Obsah, který poskytuje ZměňAdresu.cz, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje ZměňAdresu.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely ZměňAdresu.cz (dále jen "Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně.
 3. V případě, že ZměňAdresu.cz bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo ZměňAdresu.cz vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel nahradit ZměňAdresu.cz veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.
 4. V případě, že si ZměňAdresu.cz zajistí Obsah ve spojitosti s Nemovitostí Objednatele samostatně, náleží práva z duševního vlastnictví k tomuto Obsahu ZměňAdresu.cz.

6. Platební podmínky

 1. Server obsahuje informace o Balíčcích inzerce, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Serveru. Tímto ustanovením není omezena možnost ZměňAdresu.cz uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a ZměňAdresu.cz si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.
 3. Cenu inzerce může Objednatel uhradit ZměňAdresu.cz následujícími způsoby:
  1. převodem - skrze internetové bankovnictví;
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány; a
  3. bankovním převodem.
 4. Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce inzerce dle odstavce 3.1.3.
 5. ZměňAdresu.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 6.3. nelze použít.
 6. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky inzerce přidělen variabilní symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny inzerce povinen tyto údaje uvést.
 7. Závazek Objednatele uhradit Cenu inzerce je splněn okamžikem připsání Ceny inzerce na účet uvedený v informacích dle odstavce 3.3., nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána.
 8. Případné slevy z Ceny inzerce poskytnuté ze strany ZměňAdresu.cz Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví ZměňAdresu.cz ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o inzerci Objednateli daňový doklad – fakturu.

7. Vadné plnění služeb Balíčku inzerce

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
 2. ZměňAdresu.cz je povinna plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné přijmout služby obsažené v objednaném Balíčku inzerce podle Smlouvy o inzerci a jejího účelu.
 3. Pokud ZměňAdresu.cz splní vadně, má Objednatel práva z vadného plnění.
 4. ZměňAdresu.cz plní vadně, zejména:
  1. poskytne-li Balíček inzerce, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;
  2. neupozorní-li na vady, které Balíček inzerce má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;
  3. ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že Balíček inzerce nemá žádné vady.
 5. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu (případně u rozhodčího soudu stanoví-li tak tyto Obchodní podmínky), vytkl-li vadu ZměňAdresu.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění Balíčku inzerce ze strany ZměňAdresu.cz zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od momentu poskytnutí jednotlivých služeb obsažených v Balíčku inzerce.
 6. Vytkl-li Objednatel vůči ZměňAdresu.cz vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadně poskytnutou službu Balíčku inzerce přijímat.
 7. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny inzerce. Nelze-li vadu odstranit a nelze li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o inzerci, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny inzerce.
 8. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

8. Odstoupení od Smlouvy o inzerci

 1. Je-li s odstoupením od Smlouvy o inzerci spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je ZměňAdresu.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty.
 2. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a ZměňAdresu.cz uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy o inzerci kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.
 3. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o inzerci ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o inzerci a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
 4. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Objednatel dle odstavce 3.7. souhlasí s tím, aby s plněním podle Smlouvy o inzerci bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o inzerci.
 5. Pro odstoupení od Smlouvy o inzerci může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý ZměňAdresu.cz, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty info@zmenadresu.cz, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.
 6. Po odstoupení od Smlouvy o inzerci Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy o inzerci, zašle nebo předá ZměňAdresu.cz plnění, které od ní obdržel.
 7. Do 14 dnů od odstoupení vrátí ZměňAdresu.cz Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. ZměňAdresu.cz není povinna peněžní prostředky vracet dříve, než jí Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ZměňAdresu.cz odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.
 8. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je povinen uhradit ZměňAdresu.cz poměrnou část Ceny inzerce.

9. Podmínky Akce "Najdeme kupce nemovitosti za méně než pět tisíc korun, nebo vám vrátíme peníze"

 1. Cena, za kterou se Nemovitost nabízí musí být v souladu s uskutečněnými cenami podle Ocenění nemovitosti, které poskytlo ZměňAdresu.cz. V případě, že cena dle uskutečněných cen bude vyšší než hodnota Optimum uvedená v Ocenění dle nabídkových cen, uplatní se cena Optimum.
 2. Akce se vztahuje pouze na Nemovitosti, které se nachází na území Hlavního města Prahy.
 3. Akce se vztahuje pouze na rezidenční Nemovitosti, tozn. Nemovitosti určenou k bydlení.
 4. ZměňAdresu splní předmět Akce, pokud Objednateli dohodne se Zájemcem prohlídku.
 5. Jakákoliv nespolupráce ze strany Objednatele vede k ukončení akce a pokračování spolupráce mezi ZměňAdresu.cz podle režimu, který je popsán výše.
 6. V případě, že ZměňAdresu.cz nedohodne přes veškerou snahu Objednateli prohlídku Nemovitosti se Zájemcem, je povinno vrátit veškeré finanční prostředky, které ZměňAdresu.cz od Objednatele obdrželo v souvislosti s Nemovitostí, pro kterou se nepodařilo nalézt Zájemce, který by měl zájem o prohlídku.

10. Souvisejí služby

 1. Souvisejícími služby jsou všechny služby obsažené v Balíčku inzerce, které nejsou inzercí a to zejména:
  1. Ocenění nemovitosti
   1. Oceněním nemovitosti se rozumí vypracování  Reportu o ceně Nemovitosti dále jen "Report".
   2. Objednatel bere na vědomí, že tento Report je pouze informativní.
   3. Rozhodne-li se Objednatel  spoléhat se na Report a informace v něm uvedené, činí tak na vlastní odpovědnost a riziko a bez jakéhokoliv nároku vůči ZměňAdresu.cz. Současně, rozhodne-li se uživatel spoléhat se na Report a informace v něm uvedené, nezbavuje jej toto rozhodnutí povinnosti učinit vlastní nezbytná šetření a prověření informací v Reportu.
   4. Report a informace v něm uvedené byl připraven pro uživatele výhradně jako základ jeho rozhodnutí o prodejní ceně Nemovitosti, případě pouze za účelem výslovně uvedeným v příslušném Reportu, a nelze je použít jako podklad pro jakékoliv právní či jiné závěry.
   5. Informace uvedené v Reportu nejsou právním, daňovým ani investičním poradenstvím, investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí.
   6. ZměňAdresu.cz nenese jakoukoliv odpovědnost vůči třetím stranám, jež získají k Reportu přístup. Totéž se vztahuje na jakékoliv názory vyjádřené na základě Reportu anebo informací v něm obsažených.
   7. Report není znaleckým posudkem, jenž by mohl být jako takový použit před soudem či pro účely úřadů, zejména pak Finačního úřadu. Nejedná se o tzv. odhad tržní ceny či tržní ocenění, které vyžadují některé finanční instituce pro účely poskytnutí úvěru.
   8. Report je založen na veřejně dostupných informacích, které nebyly dále nezávisle ověřovány, zejména co do přesnosti a úplnosti těchto informací a ZměňAdresu.cz nepřebírá odpovědnost za přesnost a úplnost těchto informací.
   9. V případě, že veřejná data pro vytvoření Ocenění nebudou k dispozici, bere Obědnatel na vědomí, že Ocenění nemůže být vytvořeno.
  2. Infolinka pro Zájemce
   1. Objednatel bere na vědomí, že Infolinka pro Zájemce funguje v čase, který je uveden na Serveru.

11. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. ZměňAdresu.cz se zavazuje nakládat s  osobními údaji Objednatele v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci.
 3. Smlouvu o inzerci lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
 4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2018.
 6. Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných ZměňAdresu.cz neustále vyvíjí, bere Objednatel na vědomí, že tyto Obchodní podmínky, zvláštní obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). ZměňAdresu.cz jsou povinny informovat Objednatele anebo Uživatele o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, elektronické pošty a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Objednatel a/nebo Uživatel nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb, může vypovědět příslušnou smlouvu, zejména pak Smlouvu o inzerci, uzavřenou se ZměňAdresu.cz, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi ZměňAdresu.cz . Takto provedenou výpověď je možné adresovat ZměňAdresu.cz buď na adresu ZměňAdresu.cz určenou v těchto Obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail: info@zmenadresu.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena ZměňAdresu.cz výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi předmětné smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.
 7. ZměňAdresu.cz používá k některým svým poskytovaným službám údaje získané od třetích stran. Přestože byly tyto informace získané ze zdrojů, které ZměňAdresu.cz považuje za spolehlivé a důvěryhodné, ZměňAdresu.cz neodpovídá za aktuálnost, úplnost, pravdivost, včasnost či správnost jakýchkoli informací, dat a prohlášení obsažených na Serveru, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů nebo byly poskytnuty třetími stranami, jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití jejich obsahu, pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Serveru, povinnosti třetích osob, které prostřednictvím Serveru nabízí své služby a obsah webových stránek, na něž vedou odkazy ze Serveru.
 8. ZměňAdresu.cz nenese odpovědnost za stoprocentní funkčnost Serveru a internetových odkazů na Serveru uvedených a vyhrazuje si právo kdykoli přerušit provoz těchto stránek, zejména z technických důvodů. ZměňAdresu.cz si vyhrazuje právo ukončit provoz Serveru.
 9. Všechny zveřejněné informace na Serveru mají pouze informativní charakter a nepředstavují názor ZměňAdresu.cz nebo jeho zaměstnanců. ZměňAdresu.cz za úplnost a přesnost těchto informací neodpovídá.
 10. Informace uvedené na Serveru mají pouze informativní charakter. Pokud nevyplývá z obsahu Serveru jinak, informace uveřejněné na Serveru nejsou právním, daňovým ani investičním poradenstvím, investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí a nelze je považovat za návrh na uzavření smlouvy.
 11. Přestože byl obsah Serveru získán ze zdrojů, které ZměňAdresu.cz považuje za spolehlivé a důvěryhodné, ZměňAdresu.cz neodpovídá za:
  1. aktuálnost, úplnost, pravdivost, včasnost či správnost jakýchkoli informací, dat a prohlášení obsažených na Serveru, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů nebo byly poskytnuty třetími stranami;
  2. jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití Serveru; a
  3. obsah webových stránek, na něž vedou odkazy ze Serveru.

12. Kontaktní údaje ZměňAdresu.cz

 • Adresa pro doručování a sídlo podnikatele: Jiří Jonas, Hyacintová 3234/11, Praha 106 00
 • Adresa elektronické pošty: info@zmenadresu.cz
 • Telefon: +420 725 703 406

13. Přílohy