Kde se nacházíte:        Hlavní strana / Smluvní podmínky / Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady osobních údajů upravují nakládání a ochranu osobních údajů podnikatelem JIŘÍ JONAS, se sídlem Hyacintová 3234/11, Praha 106 00, IČO: 07530536, (dále jen Správce), která provozuje internetový server https://www.zmenadresu.cz (dále jen webové stránky). Správce nakládá se zpracovanými osobními údaji přísně důvěrně a v souladu s platnými právními předpisy.

Termíny, použité v těchto Zásadách zpracování osobních údajů, mají následující význam:

  • "Osobní údaje" jsou jakékoliv znaky, které člověka identifikují a odlišují. Jedná se zejména o jméno, přijmení, datum narození, věk, pohlaví, adresa, telefon, e-mail a občanství.
  • "Zpracování osobních údajů" jsou procesy, které zahrnují zejména shromažďování, ukladání, zpřístupňování, úpravu, vyhledávání, používání, přadávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, třídění, blokování a likvidaci těchto údajů.
  • "Správcem" se rozumí osoba, která určuje účel/účely a prostředky zpracování osobních údajů.
  • "Zpracovatelem" je osoba, která zpracovává osobní údaje pro Správce a v souladu s jeho pokyny.
  • "Nařízením" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo výkonem Vašich práv podle Nařízení se můžete obracet na kontaktní e-mailovou adresu info@zmenadresu.cz.

1. Správce

Správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek https://www.zmenadresu.cz je společnost The Property Advisory Group, s.r.o. s výjimkou služeb uvedených v článku 4.

2. Kategorie a Účel zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

  • Plnění smluvního závazku – jméno, přijmení, adresa, telefon, e-mail, číslo účtu, IP adresa, číslo platební karty
  • Zlepšení kvality poskytovaných služeb – informace získané pomocí souborů cookies
  • Provádění analýz a měření – IP adresa, informace získané pomocí souborů cookie
  • Zasílání obchodních sdělení – e-mail
  • Účetní a daňové účely – jméno, přijmení, adresa, číslo účtu, e-mail

3. Doba uchování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování příslušné služby (tj. po dobu plnění smlouvy) a tři roky po jejím skončení, a dále po dobu, po kterou je Správce povinnen jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytování našich služeb a dále osoby, s nimiž má být prostřednictvím Správce uzavřena smlouva. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje předávány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

5. Práva subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR.

Osobní práva subjektů osobních údajů jsou následující:

Právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům– informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů

Právo na opravu osobních údajů, které zpracováváme, zjistí-li v nich nesrovnalosti

Právo na omezení zpracování = musíme označit osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Je-li omezeno zpracování údajů nezbytných pro provedení zprostředkovávané služby, pak službu neprovedeme

Právo na výmaz osobních údajů = vztahuje se pouze na údaje, které se nemusí uchovávat ze zákonných důvodů

Právo na přenositelnost osobních údajů = můžete požadovat, abychom osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci či zpracovateli

Právo vznést námitku proti zpracování – pokud je taková námitka vznesena, je Správce oprávněn ve zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné důvody pro zpracování a pokud půjde o zpracování nezbytné pro provedení zprostředkovávané služby dle právních předpisů.

 Všechna tato práva můžete uplatnit písemně prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@zmenadresu.cz nebo poslat v listinné podobě na adresu sídla Správce.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 22, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.  

6. Cookies

Správce pro svou  činnost využívá takzvané soubory „cookies“. Webové stránky dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

7. Obecné

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme využívání našich služeb, zejména vkládání a poptávání nemovitostí a uzavírání souvisejících smluv. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně našich služeb a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování návštěvníků webové stránky.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze zákazníků a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou.